این ابزار باید در یک پنجره جدید مرورگر بارگذاری شود