همکاری های فعلی

منظور ما از همکاری چیست؟ منظور ما ابزارهای تحت وب برای همکاری روی یک سند مشترک است. می توانید از منابعی نظیر Google Docs برای همکاری در انجام اموری نظیر نوشتن مقاله ها یا یادداشت برداری گروهی استفاده کنید. این صفحه یک محل مناسب برای پیگیری این همکاری ها و همچنین ایجاد آنها بدون نیاز به تبادل نامه های الکترونیکی است.