Welcome

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

قبل از خرید فالوور باید چند نکته را در نظر بگیرید، صرف نظر از اینکه همه آنها را یکجا می خرید یا چند تا را در یک زمان. ابتدا به این فکر کنید که چرا می خواهید فالوور بخرید. اگر فقط می‌خواهید تعداد خود را بدون هیچ گونه تعاملی افزایش دهید، احتمالاً خرید فالوور فیک های جعلی بهترین ایده نیست. آنها نه تنها با محتوای شما تعاملی ندارند، بلکه در صورت دستگیری می توانند به اعتبار شما نیز آسیب برسانند.

اگر به دنبال فالوور برای تعامل با آنها و ایجاد رابطه هستید، باید مطمئن شوید که خرید فالوور واقعی و فعال انجام می دهید. چند راه برای بررسی این موضوع وجود دارد. به تعداد فالوورهای آنها و تعداد لایک ها و نظرات آنها در پست های خود نگاه کنید. اگر آنها فالوورهای بسیار کمی دارند و تعامل بسیار کمی دارند، احتمالاً جعلی هستند.

راه دیگر برای بررسی واقعی بودن فالوورها بعد از خرید فالوور اینستاگرام، این است که به فعالیت آنها در پست های خود نگاه کنید. اگر هرگز لایک نمی کنند یا نظر نمی دهند، پس احتمالا جعلی هستند. با این حال، اگر آنها دائماً با محتوای شما تعامل دارند و بازخورد سازنده ای از خود به جای می گذارند، احتمالاً واقعی هستند.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments